Stanovy

 

STANOVY

 

 

Splynutí, z.s.

 

 

 

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 

1. Název a sídlo, právní forma

2. Název: Splynutí, z.s.

(dále také jako „spolek“)

3. Sídlo: Dlouhá 13, 435 46 Hora svaté Kateřiny.

4. Právní forma: spolek dle ustanovení §214 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

 

Čl. 2. Statut sdružení

Splynutí, z.s. je dobrovolným, na politických stranách, státní moci a jiných organizacích nezávislým spolkem sdružujícím své členy na základě společného zájmu vedeného zejména za účelem podpory přirozeného zdraví, těhotenství, porodu, rodičovství a výchovy, dále humanitární činnosti podporující osoby v těžkých situacích a v jejich opětovném zapojování do ekonomických procesů společnosti, zejména matky s dětmi v nouzi. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

 

 

Čl. 3. Základní cíle činnosti spolku

Cílem spolku je zejména organizovat svoji činnost zejména v oblasti charitativních a osvětových aktivit, vytvářet pro ni materiální, personální a ostatní podmínky.

Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:

a) podporu přirozeného zdraví, těhotenství, porodu, výchovy a rodičovství, vazby dětí a rodičů,

b) podporu psychického i fyzického uzdravení společnosti, změnu ke zdravému životnímu stylu a myšlení,

c) podporu výroby a spotřeby přírodních produktů, zejména bylinek, zelených potravin a kosmetiky z nich vyrobené, zdravého přebalování a oblékání,

d) podporu vzniku a udržování pracovních míst,

e) sociální ubytování, ozdravné pobyty,

f) podporu alternativního vzdělávání a osobního rozvoje.

 

 

Čl. 4 Členství ve sdružení

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou sdružení. Dokladem členství je potvrzení vydané předsedou spolku. Neveřejný seznam členů vede předseda spolku.


 

2. Člen sdružení má právo:

a) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

b) podílet se na praktické činnosti sdružení, c) být informován o činnosti a hospodaření spolku nejméně jednou ročně.


 

3. Člen sdružení má povinnost:

a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) respektovat rozhodnutí předsedy spolku,

d) dodržovat etická, mravní a morální pravidla, jak ve vztahu ke spolku, tak ve vztahu k jeho členům,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

 

Čl. 5 Organizační uspořádání

Orgány spolku jsou:

1. Předseda spolku,

2. Členská schůze

 

Čl. 6 Předseda spolku

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.

2. Do jeho působnosti náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku,

b) rozhodovat o změně stanov,

c) schválit výsledek hospodaření spolku,

d) schválit úkoly spolku pro příslušné období,

e) schválit výroční zprávu spolku,

f) hodnotit činnost členů spolku

g) rozhodnout o zrušení členství

h) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

i) podepisovat veškeré písemnosti

3. Funkční období předsedy spolku je 8 let; předseda spolku může být volen opětovně.

4. Předseda spolku může ze své funkce odstoupit; odstoupení je povinen písemně oznámit všem členům spolku. Výkon funkce končí dnem, kdy členská schůze projednala odstoupení, nejpozději pak ve lhůtě 3 měsíců od písemného oznámení.

5. Jménem spolku jedná předseda samostatně.

 

Čl. 7 Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby:

  • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

  • zvolila předsedu sdružení, pokud skončilo jeho funkční období

  • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,

  • schválila zprávu o činnosti sdružení a účetní závěrku za předešlý rok

  • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

 

Čl. 8 Majetek a zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. V případě zániku spolku rozhoduje o majetkovém vypořádání předseda spolku.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary od právnických a fyzických osob,

b) dary od členů

c) výnosy majetku,

d) státní příspěvky, dotace a granty,

e) příjmy z reklamy,

f) příjmy z pronájmů i prostoru na internetových stránkách a z vedlejších aktivit, které zajišťují chod hlavního poslání,

g) příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

h) příjmy z kurzů souvisejících s kontaktním rodičovstvím,

ch) příjmy výroby a prodeje bylinek, přírodních produktů a výrobků, látkových výrobků – zejména plen a dětského oblečení.

3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 těchto stanov.

4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku.

 

 

Čl. 9 Zánik spolku

Spolek zaniká:

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě

rozhodnutí předsedy,

2. rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti.

3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně předseda o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí předsedy vydat organizační

a jednací řád sdružení.

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány

s peticemi.

 

 

V Chomutově, dne 08.08.2014

 

Pavlína Šoganová: